preloader

Sağlık, Biyoteknoloji, Kozmetik

element element element element
img
Sektörel İşbirliği ve Ürün Geliştirme Projeleri

Sağlık, Biyoteknoloji, Kozmetik

Midkin uygulamasının sıçanlarda oluşturulacak yara modellerinde etkisinin belirlenmesi: Farklı modellerde uygulanabilir yeni bir yara örtüsü geliştirilmesi. Yürütücü, Bilim Ve Sanayi Bakanlığı 2013-2016 (FARMAPARK LTD, Ankara Üniversitesi, proje no: 0443.STZ.2013-2)

İnsan serumundan internal/ekternal kalite kontrol materyali üretimi, standart biyokimya panel KOSGEB, SEROPARK LTD, Araştırmacı, 2012-2013 proje no : 2299

RekombinantMikrobiyalTransglutaminaz (MTG) Enzimi Üretimi, Araştırmacı TUBITAK-TEYDEB, 1507- 2012-2014 (FARMAPARK LTD, proje no 7120337)

İnsan Serumu ve Tam Kan Kalıntılarından Kardiyak Kontrol, ISD Kontrol ve Diyabet Kontrol İnternal Kalite Kontrol Materyali Üretimi Araştırmacı TUBITAK, TEYDEB, 1507  2013-2015 (SEROPARK LTD, proje no: 7130140)

Natamisin Tayininde Alternatif Yöntemler: İmmunoassay/ELISA Tabanlı Prototip Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi, Araştırmacı Selçuk Üniversitesi, KOSGEB, 2010-2013 (SEROPARK LTD, proje no : 0446)

Transdermal emülsiyon sistemlerinin optimizasyonu Hacettepe Üniversitesi BAP 2014-2017 Araştırmacı

MikrobiyalHyaluronik Asit Üretimi ve Saflaştırılması Ankara Üniversitesi BAP 2013-2016  Yürütücü

StreptococcusEqui den elde edilen hyaluronic asidin enzimatik degradasyonu ve değişen fiziksel koşullarda kararlılığının araştırılması Osmangazi Üniversitesi BAP-201419D29 (araştırmacı) 2014-2016

Hyaluronik asidin mikrobiyal üretiminde uygun fermantasyon koşullarının belirlenmesi, elde edilen biyomalzemenin saflaştırılması, karakterizasyonu ve immunojenik yanıtın değerlendirilmesi Osmangazi Universitesi BAP 201428047 (araştırmacı) 2014-2016

İnsan serumu kaynaklisepsis,tümör ve vitamin d internal kalite kontrol serumu üretimi ve validasyonu (Araştırmacı)  NO 7150085      TUBITAK, TEYDEB, 1507      2015-2018

Vitamin D3 yüklü katı lipidnanopartiküller 115Z018 (Danışman) TUBITAK 2015-2017

TURKTIPSAN- Ankara Üniversitesi tıbbi ürün geliştirme işbirliği (koordinatör) 2017

Kuru ciltler için hyaluronik asit içeren tropikal formulasyonların hazırlanması (DN Biyomed Yaşam Bilimleri LTD) TUBITAK 1512- 2170337 2018-2019

Mikrobial Biyoteknoloji İle Biyomalzeme, Kozmetik Ve Tıbbi Uygulamalara Yönelik Hyaluronik Asit Üretim Fizibilitesi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kök Hücre Enstitüsü, Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİTAM) -ARGİS İlaç A.Ş.-DN Biyomed Yaşam Bilimleri ARGE Biyoteknoloji Sağ, Koz Gıda Kim Ür. Dan. Ltd Şti. TUBİTAK –SAYEM 2019

Klinik Nutrisyon (Parenteral-Enteral) ürünlerinin ve hammaddelerinin geliştirilmesi yerel üretim fizibilitesi, Ankara Üniversitesi- PanagroTarım Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.-Konya Şeker AŞ.-Kimera Yaşam Bilimleri Ar-Ge Biyoteknoloji  Sağlık Gıda Kimya Makina Üretim Danışmanlık Ltd. Şti işbirliği TUBITAK-SAYEM 2019-2020

Anti-Cov-19 aşı üretimi (Koordinatör), Nanografi AŞ, Ankara Üniversitesi, ODTÜ (2020-)

Diğer Akademik AR-GE Projeleri

İskemi ve Kanser Olgularına Yeni Bir Yaklaşım: Hücre Kaderinin Ve Davranışının Belirlenmesine Alfa-2 Makroglobulin, Galektinlerin ve Midkinin Katılımı. TUBITAK projesi , Araştırmacı , 2004 (SBAG-2812-104S329)

Farklı viral (HBV-HCV) etiyolojilihepatosellüler kanserli hastalarda serum midkin ve galektin-3 düzeylerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2006. (20060809243)

NeriumOleander’inobezite-yangı-diyabet ilişkisindeki etkisinin deneysel tip II diyabetik ratlarda değerlendirilmesi, TUBITAK projesi, araştırmacı, 2007, (TOVAG-107O222), Araştırmacı.

Testis TorsiyonundaEritropoietinin Koruyucu Etkisi, TUBITAK projesi, Proje yöneticisi, 2005 (SBAG-AYD-487)

Meme kanseri lenf nodu metastazında serum insulin büyüme faktörü-I, vaskülerendotelyal büyüme faktörleri C, D ve C/D oranının önemi: Prospektif Klinik Çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  2006, araştırmacı.

Kolorektalkarsinom ve meme karsinomada serum MUC5AC antikor ve MUC5AC antijen düzeylerinin belirlenmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006, araştırmacı.

Renaltubuleriskemik hasarda eritropoietinin Kir 6x kanal ekspresyonuna etkisi, TUBITAK, 108S248 Proje Yöneticisi, 2008

Effects of midkine on alveolarmacrophagefunction, Heidelberg Üniversitesi, Almanya, TUBITAK, Proje yöneticisi, 2007.

Renaliskemireperfüzyon hasarında eritropoietinin koruyucu etkisinde ATP bağımlı K kanallarının katılımı: HIF-1 ve HIF-2 mRNA ekspresyonlarına etkisi, Gazi Universitesi BAP, 2008 Araştırmacı

Renaliskemireperfuzyon hasarında eritropoietinin koruyucu etkisine K-ATP kanallarının katılımı: Midkin ve galektin-3 düzeylerine etkisi, Ankara Üniversitesi, BAP, Proje Yöneticisi, 2007 (20070809250)

İstanbul Üniversitesi BAP T-988/06102006: ImatinibinIndometasin, Lityum, Selisiklib ve Noskapin ile kombinasyonunun T98G İnsan Glioblastoma Hücrelerine Etkisinin İn vitro İncelenmesi Araştırmacı 2007

Vinorelbin ve Lityum klorürün SH-SY5Y nöroblastoma hücre kültürlerinde hücre büyümesi üzerine etkileri. YÖP2877 : Araştırmacı 2008,

Lung, macrophagesandinflammatorymediators in normoxiaandhypoxia, TUBITAK-BMBF “IntensifiedcooperationIntenC, 2008 SBAG-BMBF-4, PROJE NO: 108S262  Proje yöneticisi

Biyoyapay Pankreas: Pankreas Hücrelerinin Enkapsülasyonu ile Hücre Tedaviler Bilim Ve Sanayi Bakanlığı Araştırmacı, 2013-2016 proje no: 0564.STZ.2013-2

Tıp Fakültesi eğitiminin öğrencilerin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2012-2013

Neriumoleander’inliyofilize sıvı distilatının in vitro diyabetik retinopatiyi önlemedeki etkinliğinin değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2010-2014  projeno: 10401133

Neriumoleander’inliyofilize sıvı ekstraktının akut toksisitesi Selçuk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2009-2013, proje no: 9401089

Neriumoleander’inliyofilize sıvı ekstraktınıninvitrotoksisitesi Selçuk Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2009-2013, proje no: 9401090

Aflatoksine bağlı toksite ve kanserogenezdehepatosit-immun hücre cevabı, Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2010-2013 proje no:11B3330024

Midkin tedavisinin in vitrodiabetikretinopati modelinde etkisi: protein kinaz C sinyal yolunun katılımı, Ankara Üniversitesi, BAP, Yürütücü/araştırmacı (devredildi), 2011-2014 proje no: 11B3330002

Ankara Üniversitesi akademik, idari personelin ve eşlerinin meme kanseri erken tanısı ve riskleri açısından taranması, Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2011-2013 proje no:11Y3330001

Başkent Üniversitesinde tıp eğitiminin Dönem I ve Dönem VI öğrencilerinin öğrenme yöntemleri üzerine etkisinin incelenmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2013

Tıp Fakültesi öğrencilerinin gün içerisindeki çalışma saatlerinin akademik başarıya yansımasının değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2013

Tıp Eğitiminin öğrencinin farklı dış uyaranlara yanıt zamanının değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2013

Midkinin yara iyileşmesi sürecindeki fizyolojik mekanizmalara etkisi Başkent Üniversitesi, BAP, Yürütücü, 2012-2013

Rat Oral Mukozasında OnonisSpinosa L.`nin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi TUBITAK SBAG 216S980 danışman 2017-2019

LipoikAsitin Yaşlı Memeli Kalp Fonksiyonuna Etkisinin Yaşlanma Modeli Geliştirilmiş Ventriküler H9c2 Hücre Hattında Mitokondri Fonksiyonu ve Proteinleri İncelenerek Değerlendirilmesi TUBİTAK yürütücü 2019-2021

Lipid Sindirim Etkinliği Arttırılmış Süt Bazlı Sıvı ve Toz Formda Beslenme Formülasyonlarının Geliştirilmesi, SAN-TEZ 0899.STZ.2015 (Yürütücü) 2013-2017